За проекта вход регистрация
Променете паролата си

За да смените паролата и да получите нова, моля, въведете електронна поща

 • Ваш e-mailПремини към въпросите

Правила на викторинaта

 • 1. Какво е «Академия за милионери»

  TeleTrade обявява публичен конкурс без предварителна квалификация на участниците под формата на онлайн-викторина «Академия за милионери».

  «Академияза милионери» (по-нататък — «Викторина») се състои от няколко етапа и се провежда от 1 януари 2014 година безсрочно с обявяване на резултатите всеки месец. .

  С участието си във Викторината, вие можете:

  1. Значително да разширите своите познания за световната финансова система;
  2. Да получите награда от 5000$.

  ¹Начисляването и отработването на бонуса се осъществява по схемата на «Бонус oт "Академия за милионери"» от TeleTrade, правилата на който са описани на сайта: http://teletrade.bg/trade/action/bonus-milioner

 • Етапи на Викторината

   • Старт!

    Получавате начален капитал

   • 1 етап: «Загрявка»

    Отговаряйте на въпросите и ще получите 1000 точки.

   • 2 етап: «Голямата игра»

    Отговаряйте на въпроси, доведете приятели и спечелете 5000$.

  • 2. Как се провежда Викторината

   2.1. Старт

   За да започнете е достатъчно само да дръпнете лоста на началната страница на Викторината.

   Всеки път, когато дръпнете лоста, вие получавате начален капитал за първия етап на Викторината. Размерът се определя чисто случайно – вие можете да получите от 0 до 500 точки. Продължавайте, докато сумата ви устрои.

  • 2.2. Първи етап. «Загрявка»

   Първия етап започвате вече с началния капитал, получен в предишния кръг. Сега задачата ви е да натрупате 1000 точки, като отговорите на 20 въпроса. За всеки правилен отговор получавате 50 точки.

   Броят опити е неограничен — ако не успеете да наберете 1000 точки веднага, опитайте отново!

   Във всеки момент от първия етап можете да вземете решение да получите бонус, равняващ се на получените до момента точки, върху открита търговска сметка в TeleTrade¹

   След като съберете 1 000 точки преминавате към втори етап — в «Голямата игра» получавате възможност да спечелите голямата награда: 5000$!

  • 2.3. 2 етап. «Голямата игра»

   «Голямата игра» се дели на сезони. Един сезон продължава един календарен месец.

   Всеки ден ви се дава по един опит², съдържащ 5 въпроса, избрани на случаен принцип от общата база въпроси.

   1. 10
   2. 30
   3. 70 (сигурна сума)
   4. 150
   5. 300

   При правилен отговор преминавате към следващия въпрос. Ако отговорът е неправилен, опитът се прекратява и получените точки изгарят. Сумата на точките за третия въпрос е сигурна, т.е. ако сгрешите след него, вие все пак получавате 70 точки.

   Внимателно помислете преди да отговорите на въпроса! Ако се съмнявате, вие можете да си запазите събраните точки и да не отговаряте на въпроса.

  ²Всеки ден вие получавате право на един нов опит. Неизползваните опити се натрупват, но вие не можете да натрупате повече от три. Щом у вас се натрупат три опита, вие преставате да ги получавате всеки ден, но все още можете да спечелите допълнителни опити като поканите за участие във Викторината ваши приятели.

 • 3.Пресмятане на точките и определяне на победителите

  Всички участници в «Голямата игра» се класират в рейтинг. Позицията в рейтинга зависи от броя на събраните от участника точки . Върху позицията влияят не само точките, но и поканените приятели3. Ако и двата показатели са равни, предимство получава участникът, регистрирал се по-рано.

  В края на всеки сезон от «Голямата игра» TOP-3 от класацията получават възможност да открият реални търговски сметки в TeleTrade със следните суми:

  • 1 място: – награда от 5000$ с възможност за теглене 300$ без да е необходимо да се сключват търговски сделки. Останалите 4700$ могат да бъдат изтеглени след като се направят сделки с общ обем 470 лота;
  • 2 място:награда от 2000$ с възможност за теглене на цялата сума след затварянето на 100 лота;
  • 3 място: - награда от 1000$ с възможност за теглене на цялата сума след затваряне на 50 лота.4.

  Паричната сума се начислява на открита от участника търговска сметка в Teletrade. Паричните средства от сметката може да изтегли само участникът, заел първото място в класацията. Печелившите, заели 2 и 3 място в класацията, нямат право да теглят паричното възнаграждение от търговската сметка – те могат да го използват само за търговия на пазара Форекс чрез услугите на организатора.

  Организаторът на Викторината обобщава резултатите от всеки сезон в продължение на 2 работни дни след приключването му. Списъкът на победителите се публикува на страница «Победители» 5 работни дни след края на сезона.

  Внимание! Всеки участник в «Голямата игра», освен победителите от всеки сезон, по всяко време може да получи събраните 1 000 точки на реална търговска сметка съгласно условията на бонуса от "Академия за милионери" в съотношение 1 точка – $1.

  Участниците във Викторината, заели от 4 до 10 място в класацията, получават допълнителни 1 000 точки към стартовия си баланс и +3 допълнителни опита за следващия сезон на «Голямата игра»

  Не могат да получат награди във Викторината служители, представители и членове на семействата на служители и представители на организатора или съдружници на Организатора.

  Може да се получава парична награда само един път. Участниците, победили във всеки от сезоните на «Голямата игра» и получили реална търговска сметка, повече не участват в класацията.

  ³От два или повече участници с еднакъв брой точки по-предна позиция ще заеме този, който привлече за Викторината повече приятели. Ако и броят на приятелите е равен, тогава предимство има участникът, регистрирал се най-рано.

  4Парите се начисляват на реална търговска сметка в предвиден размер.

 • 4. Как се получават допълнителни точки и опити

  Всеки участник може да получи допълнителни точки и опити, като покани във Викторината приятели5:

  +1 приятел = +50 точки;

  ++5 приятели = +1 опит (действа на втория етап – в «Голямата игра»).

  Внимание! Точките и неизползваните опити за доведени приятели не изгарят – те се прехвърлят в началния капитал за следващия период на «Голямата игра».

  Броят опити за доведени приятели е неограничен и се смята отделно от опитите, получавани всекидневно.

  5За да получи участникът допълнителни точки за поканени в първия етап, поканеният приятел трябва да потвърди своя e-mail при регистрирането си за Викторината. За да се получат допълнителни точки и опити във втория етап, трябва и поканеният участник да премине във втория кръг.

 • 5. Как се получава наградата

  След обработката на резултатите от сезона информацията за наградените се публикува на сайта на Викторината в раздел «Победители».

  Организаторът на Викторината има право да не включва участника, който е заел призово място, в класацията, ако представителите на Организатора в рамките на 5 календарни дни след приключването на сезона не успеят да се свържат на посочения телефон.

  Представител на организатора се свързва с победителите до 10 работни дни след обявяването на резултатите от сезона и обяснява реда и правилата за получаване на наградата.

  Организаторът на Викторината има право да откаже да даде награда на призьор в следните случаи:

  • ако представителите на Организатора не са успели да се свържат с наградения по посочения от него телефонен номер или e-mail в продължение на 10 дни от датата на публикуването на резултатите;
  • ако Награденият е нарушил правилата на Викторината.
 • Обща информация

  • 6.1. Организация на Викторината

   С провеждането на Викторината Организаторът си поставя следните обществено-полезни цели: развитие на ерудиция у участниците във Викторината, разширяване на знанията им в областта на финансовата система и историята на паричното обращение.

   Цялата информация за Викторината, включително обявяването на началото й, новини за Викторината, въпроси за Викторината, актуализиране на правилата на Викторината, редът за пресмятане и определяне на победителите, списъкът на победителите и друга информация, отнасяща се до провеждането на Викторината, се помества в интернет мрежата на сайта www.tt-game.bg (по-надолу «Сайт на Викторината»).

  • 6.2. Участници във Викторината

   Участниците във Викторината трябва да бъдат на пълнолетна възраст (не по-млади от 18 години) за да могат да открият реална търговска сметка в TeleTrade, съгласно търговските взаимоотношения и правна докуменацията между клиента и TeleTrade, намираща се на ttp://teletrade.eu/tradett/regulating_documents.

   За да се участва във Викторината е необходима регистрация на Сайта на Викторината с посочване на e-mail и телефонен номер за контакт.

   Физическото лице, регистрирало се на Сайта на Викторината, потвърждава своето пълно и безусловно съгласие с Правилата на Викторината (извършва акцепт на Офертата) и съгласие за обработка на личните му данни.

  • 6.3. Други условия

   1. 1. Организаторът на Викторината не носи отговорност за:

    • невъзможността на участниците във Викторината да се запознаят със списъка на победителите във Викторината, публикуван от Организатора на Сайта на Викторината;

    • неполучаването/несвоевременното получаване на сведенията, необходими за получаване на наградите от Викторината по вина на самите участници във Викторината или по вина на организациите за връзка, или по други, независещи от Организатора причини;

    • неполучаването на наградите от победителите във Викторината, в случай че не са потърсени или са отказани;

    • живота, здравето, за морални и/или психически травми на участниците във Викторината, във връзка с тяхното участие.

   2. Настоящите Правила встъпват в сила от момента на публикуването им на Сайта на Викторината и действат до изменението и прекратяването на действието им от Организатора. Участниците във Викторината се уведомяват за изменението или прекратяването на действието на настоящите Правила чрез публикация на сайта на Викторината 10 (десет) дни до встъпването в сила на измененията, но не по-рано от приключването на предишния сезон. Настоящите Правила се считат за променени или отменени от момента, посочен в съответното уведомително съобщениe.

   3. Организаторът на Викторината има право по всяко време да променя Правилата на Викторината, след като публикува съответната информация на сайта на Викторината. Участниците във Викторината са длъжни самостоятелно да контролират обновяването на Правилата на Викторината, като проверяват за съответните изменения на посочения по-горе сайт.

   4. Взимайки участие във Викторината, Участниците се съгласяват:

    • за получаване на информация във вид на e-mail съобщения, SMS- и USSD-съобщения, телефонни обаждания, съгласяват се също, че Организаторът на Викторината, както и привлечените от него за провеждане на Викторината лица, ще обменят помежду си информация, включително ще обработват информация, свързана с участието във Викторината на Участника (в това число и информация, отнасяща се до личните данни на Участниците, и съдържание на USSD-запитвания на Участници);

    • в случай на получаване на награда от Викторината техните имена, снимки, интервюта, както и информация, предоставена от Участника на Организатора или негов Партньор, могат да бъдат използвани от Организатора за информиране на трети лица за провеждане на Викторината без допълнително съгласие на Участниците и без заплащане за това на каквото и да било възнаграждение.

   5. Взимайки участие във Викторината, Физическото лице изразява доброволно съгласие за осъществяване от Организатора, както и от привлечените от Партньора му за провеждане на Викторината трети лица на действия за събиране, съхраняване, предаване на трети лица, обработване и използване на личните данни на Участника за осъществяване на контакти с Участника в рамките на Викторината, в това число по мрежите за електровръзка, включително канала за обмена на SMS-съобщения и електронната поща. Изпълняването на такива действия от Организатора и привлечените от него лица не изисква от тях получаване на каквито и да било допълнителни разрешения от Участника и специални уведомления на Участника за осъществяването на изредените действия. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на свои задължения, свързани с провеждането на Викторината, ако неизпълнението е настъпило вследствие унищожаването на личните данни на Участника в резултат на оттеглянето им от Участника.

   6. Организаторът има право да отстранява от участие участници по свое усмотрение, ако те използват недобросъвестни методи за победа, включително предоставянето от участника на недостоверна информация.

   7. Участниците самостоятелно носят всички рискове, свързани с неспазването от тях на условията на настоящите Правила.

нагоре

«Академия за милионери» – е икономическа онлайн-викторина с реални парични награди. Всеки участник във викторината получава точки за отговори на въпроси. Най-активните участници стават лидери в рейтинга, а първите трима победители в класацията получават парични награди от TeleTrade. Резултатите се обобщават всеки месец, затова всеки има шанс да победи!

Съобщи за грешка

TeleTrade does not sell or disclose any personal information or data about its clients and/or users of any of its websites. TeleTrade may transmit the user’s personal information to third parties only in accordance with legal requirements.